Back to Top

1月17日(四)主權在民與民主運動

《大眾課室·每月一講》 2018年1月及2月講座 亨廷頓曾在名作《第三波》,提出十九世紀以來世界 […]

Continue reading . . . 1月17日(四)主權在民與民主運動

2月13日(三)民主共和的基本元素

《大眾課室·每月一講》 2018年1月及2月講座 亨廷頓曾在名作《第三波》,提出十九世紀以來世界 […]

Continue reading . . . 2月13日(三)民主共和的基本元素